image-20200611225338-1.jpg一个服务级别协议是一组服务级别目标。它定义了一个服务提供者和顾客对于一组给定的服务之间的协议。每一个IT部门都可以定义自己的SLA列表。SLA的表单字段,见下表:

字段名称字段类型说明是否必填项
名称字母数字字符串
供应商组织外键
描述多行字符串

                                                                                  表2-91 SLA的表单字段

 选项卡

选项卡描述
服务级别目标该SLA的所有服务级别目标
客户合同所以使用该SLA的客户合同

                                                                                    表2-92 SLA的选项卡

标签:
由 superadmin 在 2020/08/31, 15:34 创建
    

需要帮助?

如果您需要有关XWiki的帮助,可以联系:

深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司